برچسب:پمپ سانتر یفیوژ

آیا میدانید پمپ گریز از مرکز یا سانتر فیوژ چیست ؟

پمپ سانتر فیوژ ( پمپ گریز از مرکز ) پمپ گریز از مرکز ( به زیان انگلیسی : Centrifugal PUMP ) نوعی مکانیزم کتر که پمپ گریز مرکز است بر اساسی نیروی گریز از مرکز است به این شکل که مایع به مرکز پمپ انتقال و پای پره های پروانه ای وارد می شود. ” به دلیل کاهش فشار در این ناحیه ” پروانه پمپ توسط الکتروموتور با سرعتی بالا دوران میشود و مایعات قرار گرفته در بین پزه های…